Polityka dotycząca plików cookie

Pliki Cookies to fragmenty kodu instalowane w przeglądarce internetowej, które pomagają Właścicielowi w świadczeniu Usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre z celów, dla których instalowane są pliki Cookies mogą wymagać również zgody Użytkownika.

Jeżeli instalacja plików Cookies odbywa się na podstawie zgody, zgoda ta może być w każdej chwili swobodnie wycofana zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Cookies techniczne oraz Cookies służące zagregowanym celom statystycznym

 • Działania ściśle niezbędne do funkcjonowania Serwisu
 • Ta Aplikacja używa Cookies do zapisywania sesji Użytkownika oraz do wykonywania innych czynności, które są ściśle niezbędne do działania tej Aplikacji, na przykład w związku z dystrybucją ruchu.
 • Działania dotyczące zapisywania preferencji, optymalizacji i statystyk
 • Niniejsza Aplikacja wykorzystuje pliki Cookies w celu zapisania preferencji przeglądania oraz optymalizacji doświadczeń Użytkownika. Wśród tych plików Cookies znajdują się na przykład te służące do ustawienia preferencji językowych i walutowych lub do zarządzania statystykami podmiotów trzecich, wykorzystywanymi bezpośrednio przez Właściciela strony.

Inne rodzaje plików cookie lub strony trzecie, które instalują pliki cookie

Niektóre z wymienionych poniżej usług gromadzą statystyki w formie zanonimizowanej i zagregowanej i mogą nie wymagać zgody Użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Właściciela - w zależności od sposobu ich opisania - bez pomocy osób trzecich.

Jeśli jakiekolwiek usługi obsługiwane przez osoby trzecie są wymienione wśród poniższych narzędzi, mogą one być wykorzystywane do śledzenia nawyków przeglądania Internetu przez Użytkowników - oprócz informacji określonych w niniejszym dokumencie i bez wiedzy Właściciela. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności wymienionych usług w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 • Optymalizacja i dystrybucja ruchu
  Ten rodzaj usług pozwala Aplikacji na dystrybucję swoich treści za pomocą serwerów zlokalizowanych w różnych krajach oraz na optymalizację ich wydajności.
  To, jakie Dane Osobowe są przetwarzane, zależy od charakterystyki i sposobu wdrożenia tych usług. Ich zadaniem jest filtrowanie komunikacji pomiędzy niniejszą Aplikacją a przeglądarką Użytkownika. Biorąc pod uwagę szerokie rozpowszechnienie tego systemu, trudno jest określić lokalizacje, do których przekazywane są treści mogące zawierać Dane Osobowe Użytkownika.

  Cloudflare(Cloudflare Inc.)
  Cloudflare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu dostarczana przez Cloudflare Inc.
 • Sposób integracji Cloudflare oznacza, że filtruje on cały ruch przez tę Aplikację, tj. komunikację pomiędzy tą Aplikacją a przeglądarką Użytkownika, jednocześnie umożliwiając zbieranie danych analitycznych z tej Aplikacji.
  Gromadzone Dane Osobowe: Pliki cookies oraz różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności serwisu.
  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.

Jak udzielić lub wycofać zgodę na instalację plików Cookies

Oprócz tego, co zostało określone w niniejszym dokumencie, Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi plików Cookies bezpośrednio z poziomu własnej przeglądarki i uniemożliwić np. instalację plików Cookies przez osoby trzecie.
Poprzez preferencje przeglądarki możliwe jest również usunięcie plików Cookies zainstalowanych w przeszłości, w tym plików Cookies, które mogły zapisać początkową zgodę na instalację plików Cookies przez tę stronę internetową.
Użytkownicy mogą np. znaleźć informacje o tym, jak zarządzać plikami Cookies w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari oraz Microsoft Internet Explorer.

W odniesieniu do plików cookie instalowanych przez osoby trzecie Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofać swoją zgodę, klikając odpowiedni link rezygnacji (jeśli jest dostępny), korzystając ze środków przewidzianych w polityce prywatności osoby trzeciej lub kontaktując się z tą osobą trzecią.

Niezależnie od powyższego, Właściciel informuje, że Użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w powiązanych następnie inicjatywach EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub innych podobnych serwisach. Inicjatywy te umożliwiają Użytkownikom wybór preferencji śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. Właściciel zaleca zatem, aby Użytkownicy korzystali z tych zasobów w uzupełnieniu do informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Właściciel i administrator danych

FrontNow, Inc.
244 Madison Avenue
10016-2817 New York City
United States

E-mail kontaktowy właściciela: [email protected]

Ponieważ Właściciel nie ma technicznej możliwości kontrolowania instalacji Cookies i innych systemów śledzących przez osoby trzecie za pośrednictwem usług wykorzystywanych w ramach Aplikacji, wszelkie odniesienia do Cookies i systemów śledzących instalowanych przez osoby trzecie należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji, Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych usług osób trzecich wymienionych w niniejszym dokumencie.

Ze względu na obiektywną złożoność identyfikacji technologii opartych na plikach cookie, Użytkownicy są zachęcani do skontaktowania się z Właścicielem w celu uzyskania dalszych informacji na temat wykorzystywania plików cookie przez tę Aplikację.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami - w tym osobisty numer identyfikacyjny - umożliwiają identyfikację lub ustalenie tożsamości osoby fizycznej.

Dane użytkowe

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystanych w tej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd, itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika, różne szczegóły czasowe w czasie wizyty (np.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące czasu wizyty (np, czas spędzony na każdej stronie Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w ramach Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, a także inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem Danych.

Podmiot danych

Osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe.

Przetwarzający dane (lub nadzorca danych)

Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania Danych Osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej Aplikacji. O ile nie określono inaczej, Administratorem Danych jest Właściciel niniejszej Aplikacji.

Niniejsze zastosowanie

Sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Serwis

Usługa świadczona przez tę Aplikację, opisana w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cookies

Niewielkie zbiory danych przechowywane w urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym Art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Aplikacji, o ile w niniejszym dokumencie nie zaznaczono inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2020 r.